Daňový bonus na hypotéke – 10 tipov pre Vás

Štátny príspevok pre mladých (ŠPM) na hypotéku sa od 1.1.2018 prestal poskytovať.

Banky majú jedinú úlohu – a to vydať príslušné potvrdenie. Otázky týkajúce sa daňového bonusu riešia okrajovo.

V nasledujúcom článku Vám odhalím 10 odpovedí na najčastejšie otázky žiadateľov

1. Bude sa môj príjem ako podmienka splnenia nároku na daňový bonus na hypotéke skúmať každoročne?
– Nie, príjem sa skúma len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas piatich rokov uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky
– Príklad: Žiadal som o hypotéku v roku 2018, skúma sa môj príjem /príjem spolužiadateľov za rok 2017. Prvý a posledný krát príjem budú preverovať v roku 2019

2. Som spoludlžník na hypotéke, kde si hlavný dlžník uplatňuje daňový bonus na hypotéke. V prípade, že si sám vezmem ďalšiu hypotéku, mám nárok na daňový bonus?
– Nie, akonáhle figurujete na úvere, kde si hlavný dlžník z úverového vzťahu uplatňuje daňový bonus, všetci ostatní účastníci úverového vzťahu sú v „nevýhode“

3. Čo znamená, že daňový bonus sa uplatní len v pomernej časti vzhľadom k dátumu podpisu úverovej zmluvy?
– Sleduje sa od kedy sa mi úver úročí
– Daňový bonus na hypotéke si môžem uplatniť stále len z objemu úveru 50.000, aj keby som si vzal vyššiu hypotéku
– Maximálna možná suma daňového bonusu na zaplatené úroky je 400 € ročne
– Príklad: za rok 2018 som zaplatil úroky 1500 €, úver sa mi začal úročiť v marci 2018. Nárok mám na bonus vo výške maximálne 50% zo zaplatených úrokov čo je síce 750 €, ale zároveň ma obmedzuje hranica bonusu 400 €. Nakoľko sa mi úver začal úročiť v marci, nedostanem ani plných 400 € ale pomernú časť ktorá sa vyrátava nasledovne: 400:12 (kalendárnych mesiacov) = 33,333 € mesačne x 10 mesiacov (v ktorých sa mi úver úročil) = 333,33 € je môj bonus za rok 2018
– Avšak 2 mesiace ktoré som nemohol čerpať v roku 2018, dočerpám v 59 a 60 mesiaci od začatia úročenia, pretože bonus sa poskytuje na 60 mesiacov

4. Bral som si úver na bývanie cez stavebnú sporiteľňu, mám nárok na daňový bonus na hypotéke? Spĺňam podmienky veku, príjmu aj účelu úveru.
– Daňový bonus na hypotéke nie je možné uplatniť na úvery cez stavebné sporiteľne

5. Je možné poberať súčasne štátny príspevok pre mladých (po starom) a uplatniť si daňový bonus na hypotéke?
– Nie je možné súčasne čerpať obidve „zvýhodnenia“. Akonáhle mi skončí štátny príspevok pre mladých, od nasledujúceho mesiaca si môžem uplatňovať daňový bonus na hypotéke. V praxi najmä na druhej a viac hypotéke

6. Prídem o možnosť uplatniť si daňový bonus na hypotéke, ak som na invalidnom dôchodku, nezamestnaný či na rodičovskom príspevku?
– Spomínané nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu na hypotéke, avšak je potrebné si podať pre tento účel daňové priznanie s potrebnými náležitosťami

7. Môžem naďalej čerpať daňový bonus na hypotéke, ak som medzi časom hypotéku refinancoval?
– Nie, pretože účelom hypotéky musí byť nadobudnutie, výstavba, zmena /rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti

8. Ako presne sa bude posudzovať príjem dlžníka a spoludlžníka pre účel uplatnenia daňového bonusu na hypotéke?
– Posudzuje sa priemerný mesačný príjem vyplývajúci zo zdaniteľných príjmov za celý predchádzajúci kalendárny rok dlžníka aj spoludlžníka / spoludlžníkov
– Hranicou pre uplatnenie bonusu v roku 2019 za zaplatené úroky v roku 2018 je suma 1240,20 €
– Príklad: Manžel zarobil v hrubom za celý rok 18.000 €, čo v priemere na mesiac síce presiahne stanovenú hranicu 1240,20 € ale nakoľko jeho manželka za celý rok nepracovala a mala príjem 0 €, manžel ako hlavný dlžník môže žiadať o daňový bonus na hypotéke

9. Pracujem v zahraničí, mám nárok na daňový bonus na hypotéke?
– Ak môj príjem zo zahraničia mimo SR tvorí viac ako 10% mojich celkových príjmov, tak nemám nárok uplatniť si daňový bonus na hypotéke

10. Som nerezident SR (fyzická osoba ktorá na území SR nemá trvalý pobyt), mám nárok na daňový bonus na hypotéke?
– Mám nárok na daňový bonus na hypotéke, ak úhrn mojich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mi plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí
– Dôležité je taktiež že účel úveru musí súvisieť s tuzemskou nehnuteľnosťou